Fertilizimi In Vitro

Fertilizimi In Vitro

Stimulimi ovarian

IVF Klasik (konvencional)

Aspirimi i ovociteve

Embrio transferta

ICSI - Mikroinjeksioni

Time Lapse (Embrioskopi)

TESE, TESA & PESA

Zhvillimi i embrionit

Hiperstimulimi (OHSS)

IVF pa stimulim

Shanset ne IVF

PGT, PGD & PGS

Ngrirja e vezeve

Ngrirja e embrioneve

Sperm freezing

Blastokisti

Poor response

IVF Lab

Pyetjet më të shpeshta në IVF

error: Content is protected !!